Statut

 
Statut
Koła Przyjaciół 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
 im. gen. dyw. Gustawa Orlicz - Dreszera


Stowarzyszenie nosi nazwę:
Koło Przyjaciół 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
im. gen. dyw. Gustawa Orlicz – Dreszera
i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r.  poz. 210  oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 i zagranica, a siedzibą miasto Bydgoszcz.

§ 3
    1. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się kopią sztandaru 16 PUWlkp oraz używać pieczęci, stempli kancelaryjnych, druków organizacyjnych, legitymacji członkowskich, ustanawiania oraz nadawania odznak organizacyjnych i tytułów honorowych, a także wyróżniającego znaku graficznego i innych symboli organizacji.
    2. Stowarzyszenie może posiadać organ prasowy.

§ 4
    1. Stowarzyszenie współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, ośrodkami naukowo - oświatowymi  i podmiotami gospodarczymi, a także z osobami fizycznymi w realizacji zadań zbliżonych z jego celami.
    2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.

§ 6
    1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ukierunkowaną na realizację swoich celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku           do działalności  pożytku publicznego oraz zatrudniać pracowników                          do prowadzenia swych spraw.
    2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 7
      1. Celem Stowarzyszenia jest:
    a. popularyzacja wśród społeczeństwa, zwłaszcza Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego,  historii i tradycji 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich,
    b. zachowanie i utrwalanie spuścizny i dorobku 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich,
    c. współdziałanie z kołami i stowarzyszeniami innych pułków broni konnych  II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorskiej Brygady Kawalerii, a także organizacji kombatanckich i patriotycznych w kraju          i za granicą,
    d. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
    e.  upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie  wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
    f. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
    g. działalność charytatywna, prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 8
        Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność nieodpłatną, w formie:
a.  udziału w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu
           i obywatelskiego oddania Ojczyźnie,
b.  przygotowania młodzieży do świadomego uczestnictwa w realizacji  ruchowej,    
c.  organizowania historycznych imprez kulturowych, patriotycznych            
    i  oświatowych,
d.  uświetniania swoimi wystąpieniami świąt i uroczystości patriotycznych,
            oraz dat historycznych związanych z tradycją pułku i broni konnych.
e.  otaczania opieką mogił poległych i zmarłych żołnierzy oraz miejsc pamięci,
f.  czuwania nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków,  utrzymywanie więzi koleżeńskich, wzajemnej życzliwości oraz działanie na rzecz samopomocy między nimi,
g.  współpracy ze służbami i formacjami mundurowymi, związkami  harcerstwa, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi,          a szczególnie młodzieżowymi, w patriotycznym wychowaniu,
h. wskazania odpoczynku czynnego, jako alternatywy wobec uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki),  
i.    uczestniczenia i organizowania imprez sportowych i patriotycznych,
j.  niesienie pomocy rzeczowej lub finansowej w zakresie działalności Stowarzyszenia,
                 k.   gromadzenia materiałów historycznych i pamiątkarskich dotyczących
            Wojska Polskiego.

2.    Działalność odpłatną w formie:
    a.  nauki jazdy konnej,
    b.    organizowania różnych form wypoczynku,
    c. nauczania i doskonalenia sportowej techniki jazdy konnej oraz władania białą bronią,
    d. prowadzenia wszechstronnej działalności oświatowej,  wspomnieniowej              i popularyzację za pośrednictwem odczytów, prelekcji, publikacji, wystaw, spotkań itp.,
    e.  organizowania młodzieżowych obozów kawaleryjskich w formie szkół przetrwania,
       f.    organizowania podróży historycznych związanych z miejscami walk
             i męczeństwa narodu polskiego, a przede wszystkim z historią Pułku                                i kawalerii.
       g.  organizowanie rajdów, zawodów i konkursów konnych, sportowych                                   i  kawaleryjskich.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 9
    1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i występuje w formach:
    a) członka zwyczajnego.
    b) członka honorowego
    c) członka wspierającego
    d) członka sympatyka
    e) Prezesa honorowego

§ 10
    1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, posiadający zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który pragnie realizować cele Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację                o przyjęcie w poczet członków wraz z oświadczeniem o akceptacji statutowych celów Stowarzyszenia.
    2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w oparciu o decyzję Zarządu Stowarzyszenia, wyrażoną w formie uchwały, podjętą w terminie od 6 do 12 miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
    3. Członkowie między 16, a 18 rokiem życia mają wszystkie prawa, w tym  czynne   i bierne prawo wyborcze i są przyjmowani na podstawie uchwały Zarządu            w oparciu o pisemną deklarację oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych.
    4. Członkiem zwyczajnym może być także cudzoziemiec, mający pełną zdolność           do czynności prawnych, na zasadach Prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu - popierający cele Stowarzyszenia.
    5. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.
    6. Zarząd przyjmuje członków i prowadzi ich ewidencję.
    7. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
    a. aktywne uczestniczenie w realizacji statutowych celów stowarzyszenia,
    b. przestrzeganie postanowień Statutu,
    c. wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
    d. godne reprezentowanie Stowarzyszenia swoją postawą obywatelską                     i etyczno – moralną,
    e. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków,
    f. regularne opłacanie składek członkowskich.
    8.  Prawa członka zwyczajnego:
    a.  korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego,
    b.  zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów, dotyczących działalności Stowarzyszenia
    c.  noszenie odznaki Stowarzyszenia,
    d.  udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 11
1.  Członkiem honorowym lub Honorowym Prezesem Stowarzyszenia może zostać osoba   fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia, której tytuł ten został nadany na wniosek Zarządu, uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą w głosowaniu zwykłą większością głosów.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,                   z  wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§12
     1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
lub prawna deklarująca poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie członka wspierającego następuje w trybie określonym w  § 10.
3.Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego,                          z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4.Członek wspierający –osoba prawna, działa poprzez swego przedstawiciela.

§13
1.Sympatykiem Stowarzyszenia może zostać osoba poniżej 16 roku życia, posiadająca pisemną zgodę prawnych opiekunów, bez prawa udziału w głosowaniu oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz.
2.Uzyskanie statusu członka zwyczajnego może nastąpić z chwilą ukończenia
   16   roku życia.

§ 14
    1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
    a.     śmierci członka Stowarzyszenia,
    b.   dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego pisemnie                   przez członka zwyczajnego Zarządowi.
    c.   wykluczenia wskutek nieprzestrzegania postanowień Statutu,
    d. wykluczenia na wniosek Sądu   Koleżeńskiego,
    e.  wykreślenia na skutek utraty osobowości prawnej przez członka  wspierającego - osobę prawną,
    f.  wykreślenia na skutek niepłacenia składek członkowskich przez dwanaście miesięcy.

§15
Nagrody i Kary

      1. Nagradza się wyróżniających członków poprzez:
    a. pochwałę ustną
    b. pochwałę na piśmie
    c. dyplom uznania
    d. wystąpienie do władz samorządowych lub państwowych  o nadanie odznaczenia
2.   Członkowie Stowarzyszenia, którzy dopuścili się przewinień organizacyjnych, ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim.
    3. Przewinienia organizacyjne polegają na naruszeniu Statutu, zasad programowych Stowarzyszenia, uchwał organów i regulaminów, postępowaniem niezgodnym    z zasadami etyki lub działaniu na szkodę Stowarzyszenia.
    4. Karami organizacyjnymi są:
    a. upomnienie
    b. nagana
    c. zawieszenie w prawach członkowskich do 1 roku
    d. wykluczenie
    e. wykreślenie
    5. Uchwały w zakresie ustania członkostwa, wykreślenia lub wykluczenia podejmuje Zarząd.
    6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia członkowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały, prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków-za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Stosowne uchwały Walnego Zebrania Członków w tym zakresie są ostateczne.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§16
        1. Władzami Stowarzyszenia są:
        a. Walne Zebranie Członków,
        b. Zarząd,
        c. Komisja Rewizyjna,
        2. Kadencja wybieralnych władz trwa  trzy  lata, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,  w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej w tej kwestii uchwały.
        3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
    a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia i regulaminów,
    b. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
    c. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
    d. wybór Zarządu,
    e. wybór Komisji Rewizyjnej,
    f. wybór Sądu Koleżeńskiego,
    g. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
    h. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu lub wykreśleniu członka Stowarzyszenia oraz od uchwał Zarządu,
    i. nadawanie godności członka honorowego lub Honorowego Prezesa Stowarzyszenia,
    j. podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości,
    k. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
        4. Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, może pozbawić członkostwa honorowego członka Stowarzyszenia lub godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia w drodze uchwały.
5.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością  głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.  W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (nie dotyczy tajnego głosowania).
6.     Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
7.     Zebranie zwołane w drugim terminie – po upływie 1 godziny od pierwszego terminu jest ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.
    8.         Uchwały sprzeczne z przepisami prawa i Statutem są nieważne.

§ 17
1.       Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
    a. Zwyczajne
    b. Nadzwyczajne
2.    Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd
 i zawiadamia członków, co najmniej  10 dni przed terminem Walnego  Zebrania Członków.
3.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok.
4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd
z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zgłoszony na piśmie.
       5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie                   21 dni od zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty i zawiadamia członków, co najmniej 10 dni przed terminem.
    6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach,      dla rozstrzygnięcia których zostało zwołane.

§ 18
        W przypadku zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia              w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu.

§ 19
    1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
    a.  członkowie zwyczajni i honorowi,
    b. sympatycy bez prawa wyborczego,
                       c.  członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem      doradczym.

§ 20
              Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członka Zarządu.  


§ 21
    1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
    a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
    b. gospodarowanie majątkiem i funduszami,
    c. sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia najpóźniej do drugiego   miesiąca kalendarzowego danego roku,
    d. sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
    e. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności,
    f. przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia nowych członków,
    g. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego                  i Prezesa honorowego,
    h. podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia, wykreślenia i wykluczenia  członków,
    i. zwołanie Walnego Zebrania Członków,
    j. wnioskowanie wysokości składek członkowskich,
    k. pozyskiwanie środków finansowych oraz poszukiwanie darczyńców.
    l. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
    m. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia
    n. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego,
§ 22
    1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
        co najmniej połowy liczby członków.
    2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz            w kwartale. Posiedzenia zwołuje prezes.

§ 23
    1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
    2. Komisja  Rewizyjna  składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza
      i członka Komisji.
    3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
    4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
    a) kontrola, co najmniej raz w roku, działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności  z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
    b) wydawanie zaleceń pokontrolnych,
    c) przedstawienie Zarządowi   i  Walnemu Zebraniu Członków  oceny        działalności  Stowarzyszenia  oraz zgłaszanie wniosków wynikających                   z przeprowadzonych    kontroli.
    d) dokonywanie okresowych badań sprawozdań finansowych.
    e) udzielenie absolutorium Zarządowi
    f)    zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania przez Zarząd w ustawowym terminie.
    5.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
    6.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi                 w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku     pokrewieństwa,     powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane                        z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
    7.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż      raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24
Sąd Koleżeński

         1. Sąd Koleżeński składa się z dwóch do trzech  osób i wybiera spośród siebie  przewodniczącego.
   2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego w szczególności należy:
            a. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną
    w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia oraz                     w stosunku do członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
            b. uchwalenie regulaminu określającego tryb i zasady swojego działania.
      3. Czynności Sądu Koleżeńskiego kończą się pisemnym orzeczeniem.
   4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach      Stowarzyszenia.
5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach       Zarządu – z głosem doradczym.
6. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na każdym  Walnym Zebraniu Członków.
7. Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o wymierzenie  następujących kar:
a. upomnienia
b. nagany
c. zawieszenia w prawach członkowskich do 1 roku
d. wykluczenia          


Rozdział VI
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 25
1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze
           i papiery wartościowe.
2.    Fundusze powstają z:
a.  składek członkowskich,
b.  dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
c. dochodów z imprez, z majątku Stowarzyszenia i z ofiarności publicznej,
d. działalności gospodarczej,
e. działalności odpłatnej.


3.    Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych
       i nie może być przeznaczony do:
    a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem      Stowarzyszenia         w stosunku do jego  członków, członków organów lub     pracowników oraz osób,         z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy                     Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym                 pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,             pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia                 albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej             „osobami bliskimi”;
    b. przekazywania  na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz              ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,               w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub                                        na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz         ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich             chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie         Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób         bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub                            po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26
1.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.   Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym dla Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie,       w tym prezes i/lub wiceprezes.§ 28
    Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w jego dyspozycji.


Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29
       Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych     do głosowania.

§ 30
       W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku              i powoła Komisję Likwidacyjną.§ 31
    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.